De effectmeter is een laagdrempelig instrument waarmee het door

cliënt ervaren effect van de dienstverlening in kaart wordt gebracht.

Stichting Elckerlyc

Stichting Elckerlyc is een basis voorziening waar dak- en thuisloze personen vanaf 18 jaar een tijdelijke woning in bruikleen kunnen krijgen. Bij de veelal complexe hulpvragen van de cliënten, wordt begeleiding geboden bij herstel van zelfredzaamheid door o.a. het verkrijgen van een inkomen, schuldsanering, budgetcoaching, de doorstroom naar een eigen (huur)woning en de opvoeding van de kinderen. Naar aanleiding van de nieuwe transitie Wmo maakt de organisatie als één van de eersten sinds 2015 gebruik van de effectmeter. Onderstaand leest u de uitdagingen en ervaringen van Stichting Elckerlyc door Angelina Franken, directeur/bestuurder en eindverantwoordelijk voor de transitie van de WMO.

Introductie Angelina Franken
Sinds 2010 is Angelina Franken eindverantwoordelijk voor Stichting Elckerlyc in de transitie van de WMO. Angelina geeft aan dat deze transitie in het sociale domein veel op zijn kop heeft gezet. “Mogelijk de belangrijkste verandering is de benadering van de kwetsbare burger. Waar voorheen vooral probleemgericht gewerkt werd in dit domein is sinds de invoering van de WMO in 2007 de opdracht om burgers, ook kwetsbare, te benaderen vanuit een oplossingsrichting.  De kernopdracht aan de organisatie is na 2007 weliswaar gelijk gebleven, namelijk het opvangen van dakloze burgers in de regio Nieuwe Waterweg Noord, echter de manier waarop de opvang en begeleiding vorm gegeven moest worden kreeg een ander einddoel en een zeer beperkt budget (-30%). Het uitvoeren van deze wet is dan ook een meer dan interessante uitdaging voor welzijnsinstellingen. Zij dragen immers bij aan het realiseren van een samenleving waarin iedere burger het recht heeft om zelf invulling te geven aan en verantwoording nemen voor het eigen leven, zorgen voor de aan hen toevertrouwde kinderen en actief meedoen in de samenleving”.

Wat zijn de kernwaarden van Stichting Elckerlyc?
Het zodanig opvangen en begeleiden van cliënten opdat zij zo spoedig, zelfstandig en zelfredzaam mogelijk weer een eigen bestaan in de maatschappij hebben en behouden. Daar staat Stichting Elckerlyc voor.

Wat is de uitdaging van Stichting Elckerlyc?
Meetbaar maken; dragen onze interventies bij aan de WMO doelen? Verantwoording richting steeds kritischer wordende burger evenals lokale overheid op de effectiviteit van de middelen die ingezet worden voor de dienstverlening.

Hoe gaat Stichting Elckerlyc deze uitdaging aan?
Door gebruik te maken van het tevredenheidsonderzoek ‘effectmeter’ van welzijn.tevreden.nl krijgen we het ervaren effect van de dienstverlening door de cliënt inzichtelijk.

Waarom hebt u de keuze gemaakt voor de de effectmeter van Welzijn.tevreden.nl?
In de genoemde transitie is het meer dan ooit belangrijk om te weten of de door de sociale ondernemer ingezette interventies bijdragen aan de genoemde WMO doelen (bevorderen samenhang/sociale cohesie, ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie en het bieden van beschermd wonen en opvang) omdat zowel lokale overheid als burger steeds kritischer zijn op de (effectiviteit van de middelen die ingezet worden voor) de dienstverlening.

Resultaat

    • De cliënten vullen de vragenlijst tijdens de periode van vertrek graag in.
      • De effectmeter levert de organisatie direct informatie op over hoe de interventie door de cliënt is ervaren.

Wat is de effectmeter?
De effectmeter is een laagdrempelig online onderzoeksinstrument waarmee het door de cliënt ervaren effect van de dienstverlening in kaart wordt gebracht. Op basis van voor gedefinieerde welzijnsdoelen selecteert een organisatie een vragenlijst per dienstverleningssoort.

Hoe werkt de effectmeter?
Ieder volwassen opgevangen cliënt wordt twee weken voor uitstroom door de eigen begeleider aangemeld voor de effectmeter door het aanleveren van het e-mail adres van de cliënt. Onder verantwoording van de coördinator HKZ wordt deze cliënt via de website van Welzijn.tevreden.nl uitgenodigd tot het invullen van een korte vragenlijst. Stichting Elckerlyc maakt gebruik van de effectmeter voor de volgende dienstverleningssoorten:

  • Maatschappelijke opvang en herstel van zelfredzaamheid
  • Opvang na huiselijk geweld en herstel van veiligheid en zelfredzaamheid
  • Nazorg en behoud van veiligheid en zelfredzaamheid
  • Opvoedondersteuning

De effectmeter levert de organisatie direct informatie op over hoe de interventie door de cliënt is ervaren. Dit geeft enerzijds informatie over de interventie anderzijds over de sociale professionals die betrokken zijn bij de interventie. Wanneer er meer landelijke gegevens bekend zijn kan er ook gekeken worden hoe de eigen interventie ervaren wordt ten opzichte van interventies die elders worden aangeboden met een gelijk WMO doel. Deze informatie geeft de organisatie de mogelijkheid om heel snel te kunnen schakelen als het gaat om de ervaren effectiviteit van gepleegde interventies en betrokken medewerkers. Daarnaast kan het de deelnemende ondernemingen helpen bij het verbeteren van de interventies gericht op gelijke WMO doelen.